Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE

Miejsce pracy: Urząd Gminy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy

Data udostępnienia: 2023-01-16

Ogłoszono dnia: 2023-01-16

Termin składania dokumentów: 2023-01-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: Or 0050.4.2023

Id ogłoszenia: GOK

Zlecający: Wójt Gminy

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: wiedza o kulturze, zarządzanie;
 4. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji kultury;
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk o szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nieposzlakowana opinia;
 9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, kulturoznawstwa, zarządzania kulturą, animacji kultury;
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, prawa pracy, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 4. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 5. zdolności menadżerskie i organizatorskie, predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną;
 6. rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność;
 7. umiejętność kierowania zespołem;
 8. dyspozycyjność; komunikatywność; wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej;
 2. wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytucji;
 3. dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku Instytucji;
 4. zapewnienie terminowego regulowania przez Instytucję zobowiązań, w szczególności publicznoprawnych;
 5. przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych  z zakresem działalności Instytucji;
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Instytucji;
 9. sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie   z przepisami ustawy o finansach publicznych, która stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
 10. współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, stowarzyszeniami oraz organizacjami nieformalnymi działającymi na terenie gminy Świętajno;
 11. podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji;

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie,
4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 –letniego stażu pracy w instytucji kultury;
5) kwestionariusz osobowy;
6) zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu  takich.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-01-30 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno  w terminie do dnia 30.01.2023 r
c. Miejsce:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno  w terminie do dnia 30.01.2023 r

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

ul. Młodzieżowa 2

12-140 Świętajno

tel.: 508 445 116

e-mail: gokswietajno@op.pl

e-doręcznia: AE:PL-73243-13723-FAVUI-34